اردوی جهادی میقاتی ها در اندیکا خوزستان

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه میقات،‌ موکب های قرارگاه جهادی میقات در اندیکا استان خوزستان کمک کردند.