دومین نشست اصحاب وفا

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه میقات،‌ نشست رابطین استانی دبیرخانه میقات با حضور بیش